Շունը և կատուն Հովանես Թումանյան

Մի հատ շուն է լինում։ Նա գլխարկ չուներ։   Մի տեղից մորդի է ճարում ու շունը այդ մորդ  բերում է մի կատու դերձակի մոտ և ասում  է կատվի, որ իր համար գլխարկ կարի։Կատուն ասում համձայնվում է և ասում, որ ուրբաթ գա  վերցնի։ Եկավ ուրբաթ օրը, շունը եկավ գդակը վերցնելու, բայց  կատուն ասաց դեռ պատրաստ չի։ Շունը շատ գնաց եկավ բայց կատուն ամեն անգամ մի պատճառ էր բռնում։ Դա դսրձավ նրանց կռվի պատճառը։

Реклама

Առաջադրանք 1.

Համեմատիր: Անհրաժեշտություն կա արդյոք հաշվելու արտահայ­ տությունների արժեքները:

6245 + 842 >  934 + 842 + 64

3202 + 435 < 435 + 400 x 20

7418 + 336 <  518 + 336 + 82

2200 + 515 >  516+4200:2

Առաջադրանք 2.

Շարունակելով մեկդ մյուսին’ լրացրեք վանդակները:

100-35=65

65+15=80

80+20=100

100-23=77

77-17=60

60+40=100

100×60=6000

6000:30=200

Առաջադրանք 3.

Հաշվի՛ր.

103 + 103 + 103=309

7 x ( 8 5 — 15)=490

1 5 x 2 5 — 14 x 25=25

(536 + 80) + 20=696

Առաջադրանք 4.

Հաշվի՛ր.

15 օր 20 ժ — 2 օր 18 ժ=12օր 14ժ
18Ժ18ր — 2Ժ 18ր=15ժ 60ր
27 ր 55 վ — 7 ր 45 վ=19ր  70վ

12 կգ 250 գ — 6կգ 50 գ=6կգ 200գ
26 տ 20 կգ — 8 տ 20 կգ=18 տ
18տ 8ց — 6տ 2ց=12 տ 6 ց

Առաջադրանք 5.

Անահիտը «Ալիսը Հրաշքների աշխարհում» գիրքը կարդաց 9 օրում’ օրա­կան կարդալով 20 էջ: Հասմիկը որոշեց ամեն օր կարդալ միևնույն բանակով էջեր և ավարտել 6 օրում: Օրական քանի՞ էջ պետք է կարդա Հասմիկը:

Լուծում

9×20=180

180:6=30

Առաջադրանք 6.

Գնացքը երկու օրում անցավ 1255 կմ ճանապարհ: Երկրորդ օրն այն ան­ցավ 25 կմ-ով պակաս ճանապարհ, քան անցել էր առաջին օրը: Որքան ճա­նապարհ է անցել գնացքը երկրորդ օրը:

Լուծում

 

Առաջադրանք 7.

350 նստատեղ ունեցող ինքնաթիռն ունի 2 սրահ: Առաջին սրահի նստա­տեղերը 46-ով քիչ են երկրորդ սրահի նստատեղերից: Քանի նստատեղ կա առաջին սրահում:

Լուծում

350-46=304

304:2=152

152+46=198

Առաջադրանք 8.

եռանկյան պարագիծը 230 մմ է: Այդ եռանկյան երկու կողմերն իրար հավա­սար են, իսկ երրորդ կողմը դրանցից մեծ է 20 մմ-ով: Հաշվիր այդ եռանկ­յան կողմերի երկարությունները:

Առաջադրանք 9.

Երկու օրում Գայանեև վաճառեց 240 կգ վարունգ: Առաջին օրը նա վաճա­ռեց 20 կգ ավելի, քան երկրորդ օրը: Հաշվիր, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը, եթե առաջին օրվանը կազմում է 10400 դրամ:

Լուծում

10400-20=10380

Առաջադրանք 10.

Հակոբի մտապահած թիվը 50-ով մեծ է Արայի մտապահած թվից: Արայի  մտապահած թիվը 30-ով փոքր է Հայկի մտապահած թվից: Պարզիր, թե որ թվերն են մտապահել նրանք’ իմանալով, որ այդ թվերի

Викторина

 1. какое горе было у старика со старухой?

  У них было разбитое корыто
  Им не платили пенсию
  У них не было детей
  У них отключили горячую воду

 2. Из чего старик и старуха решили сделать себе дочку?

  Из теста
  Из снега
  Из полена
  Из глины

 3. Как старик со старухой назвали свою дочку?

  Машенькой
  Варварой
  Красной шапочкой
  Снегурочкой

 4. Как росла Снегурочка?

  Медленно
  Оставалась маленькой
  Не по дням, а по минутам
  Не по дням, а по часам

 5. Когда Снегурочка запечалилась?

  Летом
  Весной
  Осенью
  Зимой

 6. От чего пряталась Снегурочка весной?

  От дождя
  От града
  От врагов
  От солнца

 7. Чему обрадовалась Снегурочка весной?

  Дню рождения
  Граду
  Ветру
  Подарку

 8. Куда позвали девушки-подружки Снегурочку?

  В кинотеатр
  В зоопарк
  Бегать на стадион
  В рощу гулять

 9. Что сделали вечером девушки в лесу?

  Развели костер
  Поставили палатку
  Нашли клад
  Спрятались в избушке лесника

 10. Во что превратилась Снегурочка, когда перепрыгнула через костер?

  В снеговика
  В тучу
  В привидение
  В облачко

ինքնաստուգում

 

1.Արտահայտի′ր համապատասխան միավորով.

5կգ =5000  գ

3տ =3000կգ

15ց =1500կգ

24տ = 24000կգ

16տ =  1600  ց

2. Հաշվի՛ր հարմար եղանակով՝

120+15+30 =165

254+46+10=310

24+70+16=110

125+50+75=250

3.                                                            Խնդիր 1.

Ֆիլմի տևողությունը 95 րոպե է: Նրա ցուցադրումը սկսվեց ժամը 18:5 -ին:  Ե՞րբ ավարտվեց ֆիլմի ցուցադրումը:

 լուծում                                                                                                 18:5+1ժ.35ր․=19:40                                                                                                 Պատ․՝  ֆիլմը  վերզացավ 19:40

 1.                                                                    Խնդիր 2.

                   Լուծում                                                                                               1.  21-7=14                                                                                         2. 2×24=28                                                                                         3.  2×21=42                                                                                         4. 28+42=70

                     5. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը.

                      3900+( 2100:3-12 x 5) =4540                                                          1.    2100:3=700                                                                                   2.   12×5=60                                                                                       3. 700-60=640                                                                                    4.   3900+640=4540                                                                                                                           Խնդիր 3.                                                                                                  . Երկհարկանի հյուրանոցի սենյակի համարները 469 հատ են: Առաջին հարկի համարների թիվը 43 հատով պակաս է երկրորդ հարկի սենյակի համարներից:  Քանի՞ սենյակ կա ամեն հարկում:                                                                                                     Լուծում

469-43=426                                                                                                              Պատ՝․426

                                                          Խնդիր 4.                                          Երկու դասարանում կան 17 գերազանցիկ: Առաջին դասարանում գերազանցիկների թիվը 3-ով ավել է երկրորդ դասարանի գերազանցիկների թվից: Քանի՞ գերազանցիկ կա ամեն դասարանում:                                                                                   լուծում                                                                                                 Ա․ դա․ 10

           Ե․դա․ 7

                                   Պատ․՝   Ա․ դա․ 10 , Ե․դա․ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Выполни задания.
 2. Определи героев произведения.
 3. а) Солнце, Ветер, путешественник;
  б) Солнце, Ветер;
  в) Солнце, Ветер, Лошадь.
 4. Где, в каком месте происходят события, описанные в тексте?
  1. На лесной тропинке;
   б) в горном ущелье;
   в) на большой дороге.
 5. О чём спорили Солнце и Ветер?
 6. а) Кто из них нужнее;
 7. сонца
  б) кто из них сильнее;
 8. ветьир
  в) кого из них больше любят.
 9. сонца
 10. Подбери словосочетание к выражению дуть что было мочи.
 11. а) Из последних сил;
  б) изо всех сил;
  в) по мере возможности.
 12. Восстанови последовательность действий путника в ответ на старания Ветра.
  1. Ехал всё дальше и дальше;
   б) крепче закутывался;
   в) надел свой плащ в рукава;
   г) ворчал на непогоду;
   д) подвязался поясом.
 13. Восстанови последовательность действий Солнца.

а) Выглянуло;
б) улыбнулось;
в) осушило;
г) обогрело.

 1. Выпиши из текста определения, данные автором Ветру.
 2. Дай свою характеристику Солнцу.
 3. Выпиши из текста слова, помогающие понять, о чём главном нам хотел сказать автор.